تاریخچه FreeBSD

تاریخچه FreeBSD

توسعه FreeBSD از سال ۱۹۹۳ با رشد سریع آغاز شد. به وسیله پچ كیت های غیر رسمی كه به وسیله كاربران برای ۳۸۶BSD نوشته شده […]