نصب FreeBSD

نصب FreeBSD

برای نصب FreeBSD قبل از نسخه ۹ به نصب FreeBSD با استفاده از sysinstall مراجعه کنید. FreeBSD به همراه یک نصاب متنی ارائه شده که […]