می 21, 2023

| بدون دیدگاه

اهداف آزمون متخصص BSD

مبحث 711: نصب BSD و مدیریت نرم افزار

711.1 نصب سیستم عامل BSD(وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلب باید بتواند FreeBSD، NetBSD و OpenBSD را نصب کند. علاوه بر این، داوطلبها باید بتوانند یک نصب BSD موجود را ارتقا دهند.حوزه های دانش کلیدی:

سیستم عامل های FreeBSD، NetBSD و OpenBSD را با استفاده از گزینه های پیش فرض نصب کنید.

سیستم عامل نصب شده FreeBSD، NetBSD یا OpenBSD موجود را ارتقا دهید.

نوع و نسخه سیستم عامل نصب شده را تعیین کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده برای آزمون متخصص BSD آمده است:

711.2 نرم افزار و مدیریت بسته BSD (وزن: 4)

وزن4
توضیحاتداوطلبان باید قادر به نصب، مدیریت و به روز رسانی نرم افزار بر روی یک سیستم BSD باشند. این شامل استفاده از نرم افزار باینری از پیش کامپایل شده با استفاده از مدیر بسته و همچنین کامپایل نرم افزار از کد منبع و استفاده از پورت ها می شود.

حوزه های دانش کلیدی:

• داوطلبان باید مکانیسم های مدیریت نرم افزار در سیستم های BSD را درک کنند.

• بسته های باینری از پیش کامپایل شده را نصب، جستجو و حذف نصب کنید.

• از پورت ها برای کامپایل نرم افزار استفاده کنید.

• تعیین کنید کدام نرم افزار نصب شده دارای به روز رسانی های معلق یا آسیب پذیری های امنیتی برجسته است و ارتقاهای موجود را نصب کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده برای آزمون متخصص BSD آمده است:

 • مشترک:
  • make
 • FreeBSD:
  • pkg install
  • pkg delete
  • pkg info
  • pkg upgrade
 • NetBSD:
  • pkg_admin
  • pkg_add
  • pkg_delete
  • pkg_info
 • OpenBSD:
  • pkg_add
  • pkg_delete
  • pkg_info

711.3 پیکربندی راه اندازی سیستم BSD (وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلبان باید فرآیند بوت BSD را درک کنند و بتوانند سرویسها را مدیریت کنند، از جمله پیکربندی سرویس‌هایی که در زمان راه‌اندازی شروع می‌شوند. علاوه بر این، داوطلبان باید بتوانند یک سیستم BSD را راه اندازی و راه اندازی مجدد کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• فرآیند بوت هر سیستم عامل BSD را درک کنید.

• نقش و اصول یک بوت لودر، از جمله مراحل بوت لودر BSD را درک کنید.

• از اسکریپت های راه اندازی rc برای شروع، توقف، راه اندازی مجدد و بررسی وضعیت سرویس ها استفاده کنید.

• پیکربندی سرویس ها برای شروع در زمان راه اندازی.

• یک سیستم BSD را راه اندازی و راه اندازی مجدد کنید.

• یک سیستم BSD را در حالت تک کاربره قرار دهید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • boot(8)
  • rc
  • /etc/rc.conf
  • /etc/rc.d/
  • inetd
  • shutdown
 • FreeBSD:
  • service
 • NetBSD:
  • service
 • OpenBSD:
  • rcctl

711.4 پیکربندی سخت افزار (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند سخت افزار یک سیستم را بررسی کنند و نحوه عملکرد BSD با دستگاه های سخت افزاری را پیکربندی کنند. این شامل درک نقش ماژول های هسته و بارگیری و مدیریت ماژول های هسته موجود است.

حوزه های دانش کلیدی:

• تعیین کنید چه سخت افزاری روی یک سیستم نصب شده است.

• تعیین کنید که کدام سخت افزار در زمان بوت شناسایی شده است.

• ابزارهای ویژه BSD که می توانند برای عیب یابی و دستکاری دستگاه های PCI، ATA و SCSI استفاده شوند.

• مشاهده، بارگیری و بارگذاری ماژول های هسته.

• در دسترس بودن ماژول های هسته در سیستم عامل های مختلف BSD.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • dmesg
  • /boot/loader.conf
 • FreeBSD:
  • camcontrol
  • devinfo
  • pciconf
  • kldstat
  • kldload
  • kldunload
 • NetBSD:
  • atactl
  • pcictl
  • scsictl
  • modstat
  • modload
  • modunload
 • OpenBSD:
  • atactl
  • scsi

711.5 پارامترهای هسته BSD و سطح امنیت سیستم(وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلب باید پارامترهای هسته قابل تنظیم (MIBs) را درک کند و باید بتواند پارامترهای هسته را مشاهده و تنظیم کند. این شامل درک و تنظیم سطوح امن BSD است.

حوزه های دانش کلیدی:

• مفهوم MIB های هسته را درک کنید.

• MIB ها را مشاهده کنید و MIB ها را در زمان اجرا و به طور دائم تغییر دهید.

• مفهوم و محدودیت های سطوح امن BSD را درک کنید.

• درک کنید که در چه شرایطی می توان سطح امن را بالا یا پایین برد.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • init
  • sysctl
  • /etc/sysctl.conf
 • OpenBSD:
  • config
  • /etc/boot.conf

موضوع 712: دستگاه های ذخیره سازی و سیستم های فایل BSD

712.1 پارتیشن بندی BSD و برچسب های دیسک (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید مفاهیم جداول پارتیشن دیسک و برچسب‌های دیسک را بدانند و بتوانند پارتیشن بندی یک دیسک سخت را مشاهده، ایجاد و اصلاح کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• مفاهیم جداول پارتیشن دیسک و برچسب های دیسک را درک کنید.

• جدول پارتیشن دیسک،بوت رکورد اصلی یا برچسب دیسک را مشاهده، ایجاد یا ویرایش کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • fdisk
  • disklabel
 • OpenBSD:
  • installboot

712.2 ایجاد سیستم های فایل و حفظ یکپارچگی آنها (وزن: 1)

وزن1
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند سیستم های فایل ایجاد کرده و یکپارچگی آنها را بررسی کنند. این شامل شناسایی فایل هایی است که بیشترین فضای دیسک را مصرف می کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• سیستم های فایل UFS و ZFS ایجاد کنید.

• استفاده از فضای دیسک و فضای موجود را تعیین کنید.

• سازگاری یک سیستم فایل UFS یا سلامت یک استخر ZFS را بررسی کنید.

• آگاهی از بکاپهای فوری ZFS.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • newfs
  • fsck
  • du
  • df
 • FreeBSD:
  • zpool
 • NetBSD:
  • zpool

712.3 کنترل نصب و جداسازی سیستم های فایل (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند فایل سیستم های نصب شده را مشاهده کنند، سیستم های فایل را mount یا unmount کنند و تعیین کنند که کدام فایل سیستم در هنگام بوت نصب می شود.

حوزه های دانش کلیدی:

• تعیین کنید که کدام سیستم فایل محلی در حال حاضر نصب شده است.

• سیستم های فایل UFS یا ZFS را نصب و جدا کنید.

• پیکربندی فایل سیستم هایی که در زمان بوت نصب می شوند.

• خطاهای نصب را برطرف کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • mount
  • umount
  • /etc/fstab
  • df
 • FreeBSD
  • zfs
 • NetBSD
  • zfs

712.4 مدیریت مجوزها و مالکیت فایل (وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلبان باید مالکیت و مجوزهای فایل را درک کنند و بتوانند آن را مدیریت کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• مجوزهای سنتی یونیکس را درک کنید.

• مشاهده و تغییر مجوزها با استفاده از سیمبولیک و اکتال.

• بیت SUID، بیت SGID و بیت استیکی را درک کرده و از آن استفاده کنید.

• مجوزهای فایل و دایرکتوری پیش فرض را تنظیم کنید.

• مشاهده و تغییر مالکیت فایل ها و دایرکتوری ها.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • chown
  • chgrp
  • ls
  • chmod
  • umask

712.5 ایجاد و تغییر پیوندهای سخت و نمادین (وزن: 1)

وزن1
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند پیوندهای سیمبولیک و سخت را مدیریت کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• تفاوت بین پیوندهای سیمبولیک و سخت را درک کنید.

• ایجاد، مشاهده و حذف هر دو نوع پیوند.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • ln
  • ls
  • rm(1)

712.6 جستجو و پیداکردن فایلها و پوشه ها ی BSD و چیدمانشان (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید چیدمان دایرکتوری BSD را درک کنند و بتوانند فایل ها را بر اساس معیارهای مختلف جستجو و پیدا کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• چیدمان دایرکتوری مورد استفاده توسط سیستم های BSD را درک کنید.

• بدانید از کدام ابزارهای کمکی می توان برای یافتن باینری ها، منبع، صفحات مدیریتی و فایل ها استفاده کرد.

• پایگاه داده مکان یابی را به روز کنید.

• از Find برای مکان یابی فایل ها استفاده کنید، از جمله استفاده از معیارهای جستجو مانند زمان آخرین تغییر، اندازه، نوع، پرچم فایل، UID یا GID، مجوزها یا الگوی متنی.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • whatis
  • whereis
  • which
  • locate
  • locate.updatedb
  • find
  • hier(7)

<

موضوع 713: مدیریت پایه سیستم BSD

713.1 مدیریت حساب های کاربری و گروه ها (وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلبان باید قادر به ایجاد و مدیریت حساب های کاربری و سیستم و همچنین گروه ها و عضویت گروه باشند.

حوزه های دانش کلیدی:

• ایجاد، تغییر و حذف حساب های کاربری و سیستم و همچنین گروه ها.

• مدیریت عضویت در گروه.

• قفل و باز کردن حساب ها.

• رمز عبور کاربر را تغییر دهید.

• ویژگی های کاربر، مانند پوسته پیش فرض را تغییر دهید.

• کنترل کنید که کدام فایل ها در دایرکتوری اصلی کاربر جدید در حین ایجاد حساب کپی شوند.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • adduser
  • passwd
  • chpass
  • chfn
  • chsh
  • vipw
  • nologin
  • id
  • groups
  • who
  • whoami
  • su(1)
  • /usr/share/skel/
 • FreeBSD:
  • pw
  • rmuser
 • NetBSD:
  • user
  • useradd
  • userinfo
  • usermod
  • userdel
 • OpenBSD:
  • user
  • useradd
  • userinfo
  • usermod
  • userdel
  • rmuser

713.2 خودکارسازی وظایف مدیریت سیستم با زمانبندی کارها (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید مکان اسکریپت های سیستم دوره ای را بدانند و بتوانند با استفاده از cron، اجرای خودکار دستورات خود را برنامه ریزی کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• اسکریپت های سیستم دوره ای را درک کنید.

• پیکربندی کنید که کدام اسکریپت های سیستم دوره ای روزانه، هفتگی و ماهانه اجرا شوند.

• یک اسکریپت سیستمی دوره ای را به صورت دستی اجرا کنید.

• تفاوت بین crontab سیستم و crontabs کاربر، از جمله تمام فیلدهای موجود را درک کنید.

• از ویرایشگر crontab برای ایجاد یا ویرایش یک crontab کاربر استفاده کنید.

• کنترل کنید که کاربران می توانند کرونتب های خود را ایجاد کنند.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • crontab
  • cron
  • crontab
  • /var/cron/allow
  • /var/cron/deny
 • FreeBSD:
  • /etc/defaults/periodic.conf
  • periodic
 • NetBSD:
  • /etc/daily.conf
  • /etc/weekly.conf
  • /etc/monthly.conf
  • /etc/security.conf
 • OpenBSD:
  • daily
  • weekly
  • monthly

713.3 حفظ زمان سیستم (وزن: 1)

وزن1
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند زمان سیستم را تنظیم کنند و از NTP برای همگام سازی زمان استفاده کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• مفاهیم NTP را درک کنید.

• NTP را پیکربندی کرده و به صورت دستی با سرور زمان همگام سازی کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • ntpd
  • /etc/rc.conf
  • date
 • FreeBSD:
  • /etc/ntp.conf
  • ntpq
 • NetBSD:
  • /etc/ntp.conf
  • ntpq
 • OpenBSD:
  • /etc/ntpd.conf

713.4 System Logging (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند فایل های گزارش سیستم را بررسی کرده و چرخش فایل گزارش را پیکربندی کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• لاگ سیستم و محل فایل های لاگ را درک کنید.

• مشاهده فایل های لاگ، از جمله لاگهای در حال ثبت ویا فشرده و آرشیو شده.

• پیکربندی روتیت لاگ بر اساس زمان یا اندازه.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • newsyslog
  • /etc/newsyslog.conf
  • /etc/syslog.conf
  • tail
  • grep
  • zgrep
  • zless
  • zmore
  • dmesg
 • FreeBSD:
  • bzcat
 • NetBSD:
  • bzcat

713.5 اصول اولیه سیستم ارسال نامه الکترونیکی (MTA) (وزن: 1)

وزن1
توضیحاتداوطلبان باید نقش یک سیستم ارسال نامه را درک کنند و نام مستعار و ارسال نامه را در MTA محلی خود و همچنین ایمیل های خروجی را با استفاده از یک رله پیکربندی کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• نقش عامل انتقال نامه (MTA) را درک کنید.

• تعیین کنید که کدام MTA در سیستم استفاده می شود.

• یک نام مستعار ایمیل برای Sendmail و Postfix ایجاد کنید.

• Sendmail و Postfix را برای استفاده از یک رله برای نامه های خروجی پیکربندی کنید.

• صف ایمیل را مشاهده و پاک کنید.

• تفاوت بین نوع فرمت فایل مقصد ایمیل mbox و maildir را درک کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • /etc/mail/aliases
  • newaliases
 • FreeBSD:
  • /etc/mail/mailer.conf
  • mailq
 • NetBSD:
  • /etc/mailer.conf
  • postalias
  • mailq
  • postqueue
 • OpenBSD:
  • /etc/mailer.conf
  • smtpctl

713.6 مدیریت جابهای چاپ و چاپ (وزن: 1)

وزن1
توضیحاتداوطلبان باید نحوه عملکرد چاپ روی سیستم BSD را بدانند و باید بتوانند صف چاپ را بررسی کنند و کارهای چاپی را دستکاری کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• سیستم چاپ BSD lpr را بشناسید.

• معنی ورودی های /etc/printcap را درک کنید.

• صف چاپ را مشاهده کنید و کارهای داخل صف را دستکاری کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • lpc
  • lpq
  • lprm
  • printcap

713.7 مدیریت جلسات کاربر (وزن: 1)

وزن1
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند شناسایی کنند که کدام کاربران در حال حاضر به سیستم وارد شده اند و تاریخچه ورود کاربران را بررسی کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• تعیین کنید چه کسانی در حال حاضر در سیستم هستند.

• آخرین باری که کاربر در سیستم بوده است را تعیین کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • w
  • who
  • last
  • users
 • FreeBSD:
  • lastlogin
 • NetBSD:
  • lastlogin
  • /var/log/lastlog
 • OpenBSD:
  • /var/log/lastlog

مبحث 714: مدیریت پایه شبکه BSD

714.1 مبانی پروتکل های اینترنتی (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید پروتکل های مهم شبکه و همچنین آدرس دهی و زیرشبکه اولیه IPv4 و IPv6 را بدانند.

حوزه های دانش کلیدی:

• آدرس دهی و زیرشبکه IPv4 را درک کنید.

• آدرس دهی و زیرشبکه اولیه IPv6 را درک کنید.

• یک محدوده آدرس زیر شبکه را به نمادهای اعشاری نقطه‌دار، هگزادسیمال یا CIDR تبدیل کنید.

• آدرس های میزبان معتبر و همچنین آدرس زیرشبکه برای IPv4و آدرس انتشار یک شبکه معین را تعیین کنید.

• ویژگی های کلیدی TCP، UDP و ICMP را درک کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • CIDR
  • Prefix and Interface Identifier

714.2 پیکربندی اصلی شبکه (وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند تنظیمات IP رابط های شبکه را پیکربندی کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• تنظیمات IP را به صورت موقت و دائم پیکربندی کنید.

• درک اساسی از اجاره نامه های DHCP را نشان دهید.

• تنظیمات ثبت شده از DHCP فعلی را مشاهده کنید، آن را آزاد کنید و تنظیمات را تمدید کنید.

• یک سرویس گیرنده DHCP را برای لغو تنظیمات دریافت شده از یک سرور DHCP پیکربندی کنید.

• درک و پیکربندی نام مستعار رابط.

• پیکربندی خودکار IPv6 را با استفاده از SLAAC و DHCPv6 درک کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • ifconfig
  • route
  • hostname
  • /etc/hosts
  • dhclient
  • /etc/dhclient.conf
  • /var/db/dhclient.leases
  • /etc/rc.conf
 • NetBSD:
  • /etc/ifconfig.if
  • /etc/ifaliases
 • OpenBSD:
  • netstart
  • /etc/hostname.if
  • /etc/myname
  • /etc/mygate

714.3 عیب یابی پایه شبکه (وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند مشکلات ساده اتصال شبکه را تجزیه و تحلیل و حل کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• پیکربندی IP فعلی یک سیستم را تعیین کنید.

• اتصال IPv4 و IPv6 را عیب یابی کنید.

• تعیین کنید کدام پورت های TCP یا UDP روی یک سیستم باز هستند.

• در دسترس بودن سرویس TCP/IP را بررسی کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • ifconfig
  • netstat
  • route
  • ping
  • ping6
  • traceroute
  • /etc/services
  • telnet
  • nmap
  • nc
 • FreeBSD:
  • sockstat
  • rtsol
 • NetBSD:
  • sockstat
  • rtsol
 • OpenBSD:
  • /etc/hostname.if

714.4 پیکربندی DNS سمت مشتری (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید اصول DNS را بدانند و بتوانند وضوح نام میزبان را پیکربندی کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• تئوری اساسی DNS، از جمله انواع سوابق منابع، جستجوهای معکوس، و انواع سرورهای DNS را درک کنید.

• یک سرور DNS را برای نوع خاصی از رکورد جستجو کنید.

• بازه نام دامنه ، و ترتیب بازه نام دامنه و سرور DNS بازگشتی را پیکربندی کنید.

• عیب یابی مشکلات DNS.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • host
  • hostname
  • /etc/resolv.conf
 • FreeBSD:
  • drill
  • /etc/nsswitch.conf
 • NetBSD:
  • dig
  • nslookup
  • /etc/nsswitch.conf
 • OpenBSD:
  • dig
  • nslookup

مبحث 715: مهارت های پایه یونیکس

715.1 از Shell و خط فرمان استفاده کنید (وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند از یک شل استفاده کرده و آن را سفارشی کنند و تفاوت بین شل های مختلف ارائه شده در سیستم BSD را درک کنند. داوطلبان همچنین باید بتوانند از manpages استفاده کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• تفاوت بین شل های استاندارد در سیستم های BSD را درک کنید.

• در استفاده از شل های sh، csh یا tcsh راحت باشید.

• مشاهده و تغییر متغیرهای محیطی، به صورت موقت و دائم.

• ورودی و خروجی را به/از فایل ها و دستورات هدایت کنید.

• از مشخصات ساده و پیشرفته رایج در دستورات استفاده کنید.

• بخش های manpage را درک کنید و از manpages استفاده کنید.

• رفتار شل را هم به طور موقت و هم به طور دائم تغییر دهید، از جمله جلوگیری از هنگ کردن فایل های موجود توسط شل و استفاده از جایگزینی هیستوری.

• نام مستعار دستور را تنظیم کنید و به طور موقت نام مستعار دستور را دور بزنید.

• یک فرمان را چندین بار با آرگومان های مختلف برای هر فراخوانی اجرا کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • sh
  • csh
  • tcsh
  • <
  • >
  • |
  • >&
  • |&
  • tee
  • env
  • file globbing
  •  ?
  • *
  • man
  • intro
  • less
  •  !
  •  !!
  • $
  • xargs

715.2 مدیریت فایل اولیه را انجام دهید(وزن: 3)

وزن3
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند فایل‌ها را در سیستم BSD مدیریت کنند. این شامل شناسایی نوع فایل ها و ایجاد آرشیو فایل ها می شود.

حوزه های دانش کلیدی:

• کپی، انتقال، و حذف فایل ها و دایرکتوری ها.

• چندین فایل و دایرکتوری را به صورت بازگشتی کپی کنید.

• فایل ها و دایرکتوری ها را به صورت بازگشتی حذف کنید.

• تعیین کنید که یک فایل یک فایل باینری، متنی یا داده ای است.

• استفاده از ابزارهای معمول پشتیبان گیری خط فرمان یونیکس.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • cp
  • mkdir
  • mv
  • ls
  • rm
  • rmdir
  • touch
  • dd
  • tar
  • cpio
  • pax
  • cp
  • file

715.3 ایجاد، نظارت و کشتن پردازشها(وزن: 3)

وزن 
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند فرآیندها را مدیریت کنند، از جمله شناسایی فرآیندهایی با استفاده گسترده از منابع، اولویت بندی و خاتمه فرآیندها.

حوزه های دانش کلیدی:

• بار کاری سیستم را در 1، 5 و 15 دقیقه آخر نظارت کنید.

• نظارت بر سیستم حافظه مجازی، از جمله نظارت بر مبادله و فعالیت صفحه بندی.

• فرآیندهای فعال را مشاهده کنید و مصرف بی رویه CPU را تشخیص دهید.

• رایج ترین سیگنال های یونیکس، از جمله نام آنها را درک کنید.

• تفاوت بین SIGTERM و SIGKILL را درک کنید.

• یک سیگنال به یک فرآیند فعال ارسال کنید.

• پایان دادن به یک فرآیند یا تغییر اولویت آن.

• فرآیندی را در پس‌زمینه شروع کنید، یک فرآیند موجود را در پس‌زمینه قرار دهید، بررسی کنید که آیا هر کاری در حال حاضر در پس‌زمینه اجرا می‌شود یا خیر، و یک فرآیند پس‌زمینه را به پیش‌زمینه برگردانید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • top
  • ps
  • pgrep
  • pstat
  • systat
  • nice
  • renice
  • kill
  • pkill
  • swapctl
  • uptime
  • w
  • vmstat
  • Shell built-in commands: &, ^Z, jobs, bg, fg, and kill
 • FreeBSD:
  • killall

715.4 از عبارات با قاعده ساده استفاده کنید(وزن: 2)

وزن2
توضیحاتکاندیداها باید بتوانند از عبارات منظم ساده و حروف عام برای جستجوی متن در فایل ها و جریان ها استفاده کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• الگوهای متن را هنگام تجزیه و تحلیل خروجی برنامه یا جستجو در میان فایل ها مطابقت دهید.

• محدوده ای از کاراکترها را در [] مشخص کنید، یک کلمه را مشخص کنید، از عملگر تکرار استفاده کنید، یک متاکاراکتر را تشیخیص دهید و یک فیلتر معکوس ایجاد کنید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • grep
  • egrep
  • fgrep
  • re_format(7)

715.5 عملیات اصلی ویرایش فایل را انجام دهید(وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلبان باید بتوانند از ویرایشگر vi برای ویرایش اولیه فایل استفاده کنند.

حوزه های دانش کلیدی:

• فایل ها را با استفاده از ویرایشگر vi ویرایش کنید.

• یک فایل فقط خواندنی را تغییر دهید یا بدون ذخیره هیچ گونه ویرایشی در فایل از vi خارج شوید.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • vi
  •  :w
  •  :wq
  •  :wq!
  •  :q!
  • Dd
  • Y
  • P
  • X
  • I
  • A
  • /
  • ZZ
  •  :set number
  •  :set list

715.6 اسکریپت های ساده را سفارشی کنید یا بنویسید(وزن: 2)

وزن2
توضیحاتداوطلب باید مفهوم شل اسکریپت نویسی را درک کند و بتواند اسکریپت های ساده Bourne shell بنویسد.

حوزه های دانش کلیدی:

• مزایا و معایب استفاده از اسکریپت Bourne shell را به جای اسکریپت csh یا bash shell درک کنید.

• مجوزها، shebang، یادداشت و اسکریپت را درک کنید.

• از پارامترهای موقعیتی، پارامترهای خاص و حروف عام استفاده کنید.

• از نقل قول و بک اسلش استفاده کنید.

• از شرایط و حلقه ها استفاده کنید.

• عیب یابی یک اسکریپت.

در زیر لیستی جزئی از فایل ها، اصطلاحات و ابزارهای استفاده شده آمده است:

 • مشترک:
  • chmod
  • stdin
  • stdout
  • stderr
  • for
  • while
  • if
  • case
  • exec