نکته:

برای استفاده از این آموزش شما باید سیستم عامل FreeBSD را نصب کنید.

با ادغام کردن توانایی های cpanel با قدرت FreeBSD می توانید یک سرور کاملا حرفه ای و کاربردی داشته باشید.

به روز رسانی FreeBSD

قبل از شروع بهتر است سیستم عامل و port ها را به روز کنید:

$ portsnap fetch extract
$ freebsd-update fetch
$ freebsd-update install

سیستم را reboot کنید

فعال سازی ssh

به طور پیش فرض دسترسی به ssh از دور محدود شده است

به ترتیب این کارها را انجام دهید: برای ایجاد کلید rsa:

$ ssh-keygen -t rsa

فایل sshd_conf را باید ویرایش کنیم:

$ vi /etc/ssh/sshd_conf

و تغییرات زیر را اعمال کنید:

PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

قبل از نصب

قبل از نصب cpanel بهتر است اینها را نصب کنیم:

$ cd /usr/ports/net/ntp ; make install clean
$ cd /usr/ports/*/wget  ; make install clean
$ cd /usr/ports/*/rsync ; make install clean

که port های زیر هم نصب می شوند:

automake | libtool perl | automake | m4 | help2man | gmake | autoconf | libsigsegv | p5 | gettext | libiconv | ntp

لینک های زیر را ایجاد می کنیم:

$ ln -s /usr/local/bin/wget /usr/bin/wget
$ ln -s /lib/libcrypt.so.5 /lib/libcrypt.so.2 // To Fix: Shared object “libcrypt.so.2″ not found,
$ ln -s /lib/libc.so.7 /lib/libc.so.5 // To Fix: Shared object “libc.so.5″ not found
$ ln -s /lib/libm.so.5 /lib/libm.so.3 // To Fix: “libm.so.3″ not found

تغییرات کرنل

این خطوط رو به config file کرنل اضافه کنید و recompile کنید:

 options     IPFIREWALL
 options     IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
 options     IPDIVERT
 options     QUOTA

چگونه هسته FreeBSD را دوباره كامپايل و نصب كنيم؟

حالا Disk quota را فعال می کنیم
فعال سازی Disk quota در FreeBSD
دوباره ریبوت کنید

rc.conf

حالا نوبت rc.conf است

$ vi /etc/rc.conf

خطوط زیر را اضافه کنید:

firewall_enable=”YES”
firewall_quiet=”NO”
firewall_type=”/etc/firewall.conf”

enable_quotas=”YES”
check_quotas=”YES” # Check quotas on startup (or NO).
named_flags=”-u bind -c /etc/namedb/named.conf”
named_program=”/usr/local/sbin/named”
named_chrootdir=”/var/named”
named_enable=”YES”
mysql_enable=”YES”
ntpdate_enable=”YES”
ntpdate_hosts=”ir.pool.ntp.org”

و دوباره ریبوت کنید

نصب cpanel

فرآیند نصب cpanel حدودا ۱۱ ساعت طول می کشد

برای شروع نصب دستورات زیر رو وارد کنید :

$ cd ~
$ fetch http://httpupdate.cpanel.net/latest
$ chmod +x latest
$ sh latest

بعد از نصب می توانید با آدرس ip سرورتان از پورت ۲۰۸۷ وارد پنل شوید.