در بخش نصب، یکی از قسمت های سخت کار، پارتیشن بندی است که در بسیاری از مواقع باعث عدم نصب سیستم عامل از سوی کاربران می شود و یا با اشتباه انجام شدن این بخش در ادامه مراحل نصب با مشکل مواجه خواهد شد، در همین راستا قصد دارم در این بخش به صورت ساده و راحت روش ایجاد پارتیشن در زمان نصب  را توضیح دهم.

قبل از شروع نصب و پارتیشن بندی لازم است که قصد و نیت راه اندازی سرور خود را بررسی کنید و به تناسب نیاز خود فضاهای مورد نیاز را اختصاص دهید. در این مقاله پارتیشن بندی پیش فرض را مورد بررسی قرار می دهیم.

در گام اول باید به این نکته توجه کنید که دیسک سخت به چه روشی در OpenBSD نام گذاری می شود. در این سیستم عامل برای نام گذاری دیسک های از نوع IDE از عبارت wd استفاده می کند و برای دیسک های سخت از نوع scsi  از عبارت sd استفاده می کند، در بسیاری از موارد بعد از این نام ها شما اعدادی مشاهده می کنید که نشان دهنده ترتیب دیسک های سخت شماست این عدد با ۰ شروع می شود، برای مثال WD0 اولین دیسک سخت IDE شما بر روی سیستم مورد نظر است.

به این موضوع باید توجه کرد که ایجاد کردن پارتیشن در بین ساختارهای مختلف سخت افزاری متفاوت است. در ساختارهای i386 ،amd64 ،macppc و zaurus از دو برنامه معروف به نام های fdisk  و disklabel برای پارتیشن بندی استفاده می شود. در قدم اول باید با استفاده از برنامه fdisk یک بخشی از دیسک را در قالب slice جداسازی کرد. این کار با استفاده از برنامه fdisk  انجام می شود، slice در حقیقت بخشی از دیسک سخت شماست که قصد دارید برای ایجاد کردن سایر پارتیشن ها از آن استفاده کنید. در بخش بعدی با استفاده از برنامه disklabel پارتیشن های موجود را ایجاد می کنید تا برای استفاده آماده شود.

برای ایجاد سادگی در نصب برنامه نصبی OpenBSD به طرح عمومی برای نصب به تناسب میزان فضای موجود در slice شما را به صورت پیش فرض نمایش می دهد.

شما این امکان را در اختیار دارید که بتوانید slice را در بخش خاصی از دیسک سخت خود  ایجاد کنید یا کل فضای موجود  دیسک خود را برای ایجاد یک  slice در نظر بگیرد. در ادامه بخشی را مشاهده می کنید که یک دیسک با مقدار ظرفیت ۶۰ گیگابایت نمایش داده شده است و در بخش سوال Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole] Enter گزینه همه فضا برای اختصاص فضای slice در نظر گرفته شده است:

Available disks are: wd0.
Which one is the root disk? (or 'done') [wd0] Enter
Use DUIDs rather than device names in fstab? [yes] Enter
Disk: wd0 geometry: 7296/255/63 [117210240 Sectors]
Offset: 0 Signature: 0xAA55
Starting Ending LBA Info:
#: id C H S - C H S [ start: size ]
-------------------------------------------------------------------------------
۰: ۰۷ ۰ ۱ ۱ - ۷۲۹۵ ۲۵۴ ۶۳ [ ۰: ۱۱۷۲۱۰۱۷۷ ] NTFS
۱: ۰۰ ۰ ۰ ۰ - ۰ ۰ ۰ [ ۰: ۰ ] unused
۲: ۰۰ ۰ ۰ ۰ - ۰ ۰ ۰ [ ۰: ۰ ] unused
۳: ۰۰ ۰ ۰ ۰ - ۰ ۰ ۰ [ ۰: ۰ ] unused
Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole] Enter

 Setting OpenBSD MBR partition to whole wd0…done.

در خط ابتدای این بخش، برنامه نصبی دیسک سخت شناسایی شده را نمایش می دهد که این دیسک از نوع IDE بوده و شما فقط یک دیسک موجود دارید که با نام wd0 نام گذاری شده است. در خط دوم از این بخش از شما سوال می کند که دیسک اصلی شما wd0 است، که شما فقط یک دیسک دارید. در خط سوم از شما این درخواست را می کند که مشخص کنید آیا قصد دارید در فایل معروف fstab به جای نام دیسک از DUIDS استفاده کنید.

در خط  Use (W)hole disk or (E)dit the MBR? [whole] زمانی که شما گزینه whole را انتخاب کنید و کلید Enter را فشار دهید همه فضا به یک Slice تقسیم می شود. با انتخاب این گزینه همه اطلاعات موجود در دیسک پاک خواهد شد و slice سیستم عامل openBSD ایجاد و دیسک شما active  می شود.

در بخش بعدی برنامه نصبی با استفاده از برنامه disklabel طرح کلی را برای شما نمایش می دهد و تا زمانی که شما آن را تایید نکرده باشید اعمال نمی شود، این طرح را در شکل زیر مشاده می کنید: