PCBSD

pkgsrc در PC-BSD

مقدمه: در PC-BSD مکانیزم نصب بسته PBI وجود دارد و از سیستم های FreeBSD ports و FreeBSD packages هم پشتیبانی می کند. همچنین این سیستم […]