راه اندازی Quotas در OpenBSD

از Quotas برای محدود کردن فضای کاری کاربران بر روی دیسک سخت مورد استفاده قرار می گیرد. این عمل زمانی مفید است که منابع سیستم شما محدود بوده و باید به تعداد زیادی از کاربرها، فضایی برای انجام کار اختصاص دهید. Quotas هم می تواند به کاربر الصاق شود و هم به گروه. قبل از راه اندازی حتما چک کنید که خط option QUOTA در فایل اصلی هسته قرار داشته باشد البته این بخش در هسته اصلی قرار دارد مگر اینکه شما هسته اصلی را تغییر داده باشید. اگر بخش در هسته نبود باید این بخش را به هسته اضافه و هسته را دوباره کامپایل و با هسته جدید سیستم را راه اندازی کنید. بعد از اطمینان پیدا کردن از این بخش باید وارد فایل /etc/fstab شوید که مربوط به فایل سیستم ها و پارتیشن های موجود در سیستم می شود و quotas را فعال کنید. برای این منظور باید از کلمه های userquota و groupquota برای هر فایل سیستمی که قصد دارید Quotas را در آن فعال کنید اضافه کنید. بعد از این عمل فایلهای quota.user و quota.group به صورت پیش فرض و در شاخه اصلی فایل سیستم مورد نظر ایجاد می شود. این فایل را می توانید نادیده بگیرید با بخشی که در فایل fstab به صورت” “userquota=/var/quotas/quota.user اضافه می کنید. در زیر یک مثال از فایل /etc/fstab را مشاهده می کنید که قابلیت userquotas در آن فعال شده و فایل quota در مسیر اصلی پیش فرض قرار ندارد:

/dev/wd0a / ffs rw,userquota=/var/quotas/quota.user 1 1

حال بعد از راه اندازی سیستم زمان آن رسیده است که quota کاربران را تنظیم کنید. برای این منظور باید از فرمان edquota استفاده کنید. راحت ترین راه برای استفاده از این فرمان به صورت زیر می باشد:

$ setenv EDITOR /usr/bin/ee

اگر هم در محیط bash قرار دارید همین تغییر را با استفاده از فرمان زیر انجام دهید:

$ export EDITOR=/usr/bin/ee

برای ورود به بخش ویرایش qouta از فرمان زیر به صورت زیر استفاده کنید:

# edquota ericj

بعد از اجرای فرمان قبل شما وارد محیطی شبیه به محیط زیر می شوید:

Quotas for user ericj:
/: KBytes in use: 62, limits (soft = 0, hard = 0)
inodes in use: 25, limits (soft = 0, hard = 0)

شما می توانید این بخش را به صورت زیر ویرایش کنید:

Quotas for user ericj:
/: KBytes in use: 62, limits (soft = 1000, hard = 1050)
inodes in use: 25, limits (soft = 0, hard = 0)

واحد quota یک کیلو بایت است به همین ترتیب در مثال بالا اندازه محدودیت soft مقدار ۱۰۰۰ کیلوبایت و محدودیت hard مقدار ۱۰۵۰ کیلوبایت تعیین شده است. محدودیت soft محدودیتی است که کاربر به محض رسیدن به آن یک مهلت دریافت می کند تا فضای خود را به قبل از محدودیت برگرداند این مهلت با استفاده از t- در فرمان edqouta تعیین می شود. البته این مهلت به صورت پیش فرض یک هفته است. بعد از پایان رسیدن این مهلت soft به hard تبدیل می شود و دیگر کاربر نمی تواند فایلی اضافه کند.

فعال کردن quota:
بعد از ویرایش کردن حال نوبت به فعال کردن quota می رسد برای این کار باید فرمان زیر را اجرا کنید:

# quotaon -a

نمایش وضعیت quota:
بعد از اجرای این فرمان Quota راه اندازی می شود و شما برای وضعیت quota از فرمان زیر استفاده کنید:

# quota ericj

در خروجی این فرمان وضعیت quota کاربر ericj را نمایش می دهد. این خروجی در زیر نمایش داده نشده:

Disk quotas for user ericj (uid 1001):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/ ۶۲ ۱۰۰۰ ۱۰۵۰ ۲۷ ۰ ۰

غیرفعال کردن quota:
برای غیر فعال کردن quota از فرمان زیر استفاده کنید:

# quotaoff -a