freebsdnetwork

Nat در FreeBSD

یکی از مشکلات پروتکل IPv4 فضای آدرس‌دهی اندک آن است. چون IPv4 از ۳۲ بیت برای آدرس‌دهی استفاده می‌کند، می‌توان ‎۲^۳۲‎ آدرس مختلف (حدود چهار […]