مقدمه:
در PC-BSD مکانیزم نصب بسته PBI وجود دارد و از سیستم های FreeBSD ports و FreeBSD packages هم پشتیبانی می کند. همچنین این سیستم از مکانیزم pkgsrc پشتیبانی می کند. در این بخش فقط به پیکربندی و راه اندازی این سیستم می پردازیم.

راه اندازی کردن:

برای شروع باید از سایت netbsd بسته مربوط pkgsrc را با استفاده از فرمان زیر دریافت کنید:

# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz
# tar -xzf pkgsrc.tar.gz -C /usr

به اصطلاح Bootstrap کردن pkgsrc. FreeBSD داده های مربوط به پورت خود را در مسیر /var/db/pkg/ ذخیره می کند. برای تداخل نکردن این دو سیستم با هم بهتر است از بخش pkgdbdir– در فرمان bootstrap/. به صورت زیر استفاده کنید:

# cd /usr/pkgsrc/bootstrap/
# ./bootstrap –pkgdbdir /var/db/pkgsrc

از نظر اسمی نام های برنامه های نصب بسته در FreeBSD و NetBSD یکسان هستند برای این منظور توصیه می شود که نام فرمان های یکی از این دو نوع برنامه را تغییر دهید. این کار در زیر نمایش داده شده:

# cd /usr/pkg/sbin/
# mv pkg_add bpkg_add
# mv pkg_create bpkg_create
# mv pkg_delete bpkg_delete
# mv pkg_info bpkg_info

در مثال یالا نام های مربوط به NetBSD را تغییر دادیم و در ادامه نام بسته های FreeBSD را تغییر می دهیم:

# cd /usr/sbin/
# mv pkg_add pkg_add.orig
# mv pkg_create pkg_create.orig
# mv pkg_delete pkg_delete.orig
# mv pkg_info pkg_info.orig

بعد از این عمل باید محل bmake و بسته های pkg مربوط به NetBSD را در متغیر path تغییر دهید. برای این منظور باید فایل cshrc. را که در شاخه Home کاربر وجود دارد را به صورت زیر تغییر دهید:

set path = (/sbin /bin /usr/sbin /usr/bin /usr/games /usr/local/sbin /usr/local/bin /usr/pkg/sbin /usr/pkg/bin $HOME/bin)

به روز رسانی کردن pkgsrc:
بخش ابتدایی این مرحله دقیقا مثل مرحله نصبی است که در ابتدا توضیح داده شده:

# rm -rf /usr/pkgsrc/
# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz
# tar -xzf pkgsrc.tar.gz -C /usr

در مرحله بعد باز هم باید فرمان bootstrap را راه اندازی کنید:

# cd /usr/pkgsrc/bootstrap/
# ./bootstrap –pkgdbdir /var/db/pkgsrc

در مرحله بعدی فایل های bootstrap-mk را باید به روزرسانی کنید. در فرمان های زیر این عمل نمایش داده شده:

# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/bootstrap-mk-files/
# /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/bmake update

اگر این فرمان اجرا نشد به صورت زیر این عمل را تکرار کنید:

# /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/bmake replace
# /usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/bmake update

بعد از اجرای این فرمان خروجی به صورت زیر نمایش داده می شود:

===> Installing for bootstrap-mk-files-20111205
ERROR: bootstrap-mk-files-20111106 is already installed – perhaps an older version?
ERROR: If so, you may use either of:
ERROR: – “pkg_delete bootstrap-mk-files-20111106” and “/usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/bmake reinstall” to upgrade properly
ERROR:
ERROR: – “/usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/bmake update” to rebuild the package and all of its dependencies
ERROR:
ERROR: – “/usr/pkgsrc/bootstrap/work/bin/bmake replace” to replace only the package without re-linking dependencies,
ERROR: risking various problems.

نصب کردن برنامه با استفاده از pkgsrc:
برای نصب کردن بسته از طریق این سیستم کافی است که به محل بسته مورد نظر رفته و مثل ساختار port فرمان های نصب را اجرا کنید، در مثال شما فرمان های نصب یک بسته را مشاهده می کنید:

# cd /usr/pkgsrc/www/firefox/
# bmake install clean