تاریخچه FreeBSD

تاریخچه FreeBSD

توسعه FreeBSD از سال ۱۹۹۳ با رشد سریع آغاز شد. به وسیله پچ كیت های غیر رسمی كه به وسیله كاربران برای ۳۸۶BSD نوشته شده […]

نصب FreeBSD

نصب FreeBSD

برای نصب FreeBSD قبل از نسخه ۹ به نصب FreeBSD با استفاده از sysinstall مراجعه کنید. FreeBSD به همراه یک نصاب متنی ارائه شده که […]