mount کردن flash در OpenBSD

یکی از مباحث مورد نیاز استفاده از فلش در OpenBSD است. این قابلیت با شبیه سازی از راه اندازی SCSI در OpenBSD انجام می شود. برای انجام این امر شما باید دسترسی کاربر root داشته باشید. این امر در چند بخش به صورت زیر انجام می شود:

اولین قدم پیدا کردن نام flash:

بعد از اتصال فلش به درگاه مربوطه فرمان sysctl را به روش زیر اجرا کنید تا نام دیسک فلش متصل شده را پیدا کنید(البته در ورژن جدید از هسته OpenBSD بعد از اتصال نام فلش توسط هسته نمایش داده می شود):

# sysctl hw.disknames

خروجی این فرمان به صورت زیر است:

hw.disknames=wd0:3af96a8b7d621ab2,cd0:,sd0:

اخرین نام یعنی sd0 نام فلش اضافه شده به سیستم است برای دریافت اطلاعات بیشتر از فرمان dmesg استفاده کنید به صورت زیر:

# dmesg | grep sd0

در این فرمان با استفاده از فرمان grep بخش هایی که با sd0 شروع می شود را نمایش می دهد به صورت زیر:

sd0 at scsibus1 targ 1 lun 0:  SCSI2 0/direct removable

sd0: 1956MB, 512 bytes/sector, 4005888 sectors

sd0 detached

sd0 at scsibus1 targ 1 lun 0:  SCSI2 0/direct removable

sd0: 1956MB, 512 bytes/sector, 4005888 sectors

با استفاده از این فرمان شما می توانید حجم فلش را مشاهده کنید.

برای پارتیشن های موجود برروی فل از فرمان disklabel  به صورت زیر استفاده کنید:

# disklabel sd0

خروجی این فرمان شامل اطلاعات زیر است:

# /dev/rsd0c:

type: vnd

disk: vnd device

label: fictitious

duid: 97d41b01a9d85387

flags:

bytes/sector: 512

sectors/track: 100

tracks/cylinder: 1

sectors/cylinder: 100

cylinders: 5120

total sectors: 4005888

boundstart: 0

boundend: 512000

drivedata: 0

۱۶ partitions:

#                size           offset  fstype [fsize bsize  cpg]

  a:           ۵۱۲۰۰۰                ۰  ۴٫۲BSD   ۲۰۴۸ ۱۶۳۸۴    ۱

  c:          ۴۰۰۵۸۸۸                ۰  unused

#

قدم دوم ایجاد شاخه و استفاده از فرمان mount  :

به صورت سنتی شاخه به نام mnt در زیر / وجود داره که شما می توانید دیسک های اضافی مثل فلش، cd و غیره را در زیر شاخه های انتخابی خود به استفاده mount کنید برای این منظور و مرتب سازی برای هر دیسک یک شاخه ایجاد کنید به صورت زیر، این شاخه انتخابی است .

# mkdir /mnt/flash1

حال در مرحله آخر با استفاده از فرمان mount پارتیشن i فلش را به این شاخه mount کنید:

# mount /dev/sd0i / mnt/flash1

حال شما بعد از وارد شدن به این شاخه می توانید با استفاده از فرمان ls محتوای شاخه را مشاهده کنید.

برای از حالت mount خارج کردن فلش از فرمان umount  به صورت زیر استفاده کنید فقط به این نکته توجه کنید که در زیر شاخه mount شده قرار نداشته باشید. این فرمان را به صورت زیر اجرا کنید:

# umount /mnt/ flash1